Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2013

τοαυτονοητο:ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΤΑ ΠΑΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ..... Η Αποκεντρωμένη διοίκηση απέρριψε τις προσφυγές των καφετεριών, αλλά αυτές και ο Δήμος Κατερίνης εξακολουθούν να παρανομούν. Υπάρχει εισαγγελέας στην Κατερίνη;,

Εδώ όλη η 5449/2013 απόφαση:

http://et.diavgeia.gov.gr/f/admt/ada/%CE%92%CE%9B4%CE%98%CE%9F%CE%A11%CE%A5-%CE%A5%CE%9A%CE%A6

Σημαντικά θεωρούμε τα εξής αποσπάσματά της: 

α.

"33........δεν είναι δυνατή η χορήγηση αναστολής εκτέλεσης κατά προσβαλλόµενης πράξης των ∆ήµων, συνεπώς και κατά της καθ’ ού οι προσφυγές, ελλείψει ρητής περί του αντιθέτου, νοµοθετικής πρόβλεψης."

Άρα ήδη από πέρυσι τον Ιανουάριο του 2012  τα πατάρια είναι παράνομα και όσα λένε ο Δήμαρχος και αντιδήμαρχοι περί αναστολής των αποφάσεων της Αποκεντρωμένης δεν είναι αλήθεια και τα πατάρια, οι τέντες κλπ είναι παράνομα και  οι αιρετοί και οι επιχειρηματίες διατηρώντας τα διαπράττουν ποινικά αδικήματα.

β.
Παρακάτω βλέπουμε πως δικηγόρος κάποιας καφετερίας είναι ο αντιδήμαρχος Πολεοδομίας κ. Λιακόπουλος, ο οποίος όχι μόνο δεν πράττει τα νόμιμα για τις παράνομες και αυθαίρετες τέντες, πατάρια κλπ. αλλά τις υπερασπίζεται και νομικά......Δικαίωμά του να εκπροσωπεί όποιον θέλει, αλλά και υποχρέωσή του να εφαρμόζει τον νόμο........

.............

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1) Απορρίπτουµε τις προσφυγές των Νικολάου ∆ιαµαντίδη, ΧριστίναΛιάπη, Θωµά Κοκκινοπλίτη, «Μπράτσος Στυλιανός Μονοπρόσωπη εταιρία ΕΠΕ», ∆ηµητρίου Μαργαρίτη, «Γεώργιος Τζιάτζιος & Σια ΕΕ», «CITY BAR Ι.Κ.Ε.», Ελένης Ντούφα, Βασιλείου Παπαδόπουλου, «ΣΠΑΝΟΣ – ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΟΕ», «BAG ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΠΕ», Γεωργίου Μερίκου, «Πέτρος Μανώλης & Σια ΟΕ», «Αφοί Ηλία Πόδα ΟΕ», «Χριστίνα Βραχνού – Κωνσταντίνος Κωστίκος Ο.Ε.»,  «Ιορδανίδης Χρήστος και Σια Ο.Ε.», κατά της αριθµ. 197/2013 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κατερίνης, που αφορά στην τροποποίηση της αριθµ. 263/2012 όµοιας του, σχετικά µε την τροποποίηση της αριθµ.  674/2011 όµοιας απόφασής του µε θέµα «Τροποποίηση της αριθµ. 642/2011  απόφασης του ∆.Σ. σχετικά µε τον καθορισµό χρήσης κοινόχρηστων χώρων, πλατειών, πεζοδροµίων, πεζόδροµων, αιγιαλού κλπ. ∆ήµου Κατερίνης» και εναρµόνιση της αριθµ. 228/2012 απόφασής του µε θέµα «Ψήφιση κανονισµού λειτουργίας Κ.Χ. - πεζόδροµων- πλατειών ∆ηµοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Κατερίνης» στην παραπάνω τροποποίηση», ύστερα από την αριθµ. 54/2013 εισήγηση της οικείας Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τους αναφερόµενους στο σκεπτικό της παρούσης λόγους.

2) Νοµίµως, ελήφθη η αριθµ. 197/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κατερίνης.

Η παρούσα απόφαση µπορεί να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 151 του Ν.  3463/2006, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ιδίου ως άνω νόµου, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 17 του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ ΑΔΑ: ΒΛ4ΘΟΡ1Υ-ΥΚΦ22 234/Α/2009), εδρεύουσας στη Θεσσαλονίκη (Ταχ. ∆/νση : Τ.Οικονοµίδη & Καθ. Ρωσσίδη 1, Τ.Κ. 54008), εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την έκδοση ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. ∆ήµο Κατερίνης

Κατερίνη Πιερίας

(µε αποδεικτικό παραλαβής που θα 

σταλεί στην Υπηρεσία µας)

2. Γεώργιο Αντωνόπουλο

Αγ. Λαύρας 22 – Κατερίνη

3. Αθανάσιο Μαργαρίτη

Σολωµού 10 – Κατερίνη

4. Αθανάσιο Λιακόπουλο

Σολωµού 6 – Κατερίνη

5. Αχιλλέας Νικολαḯδης

Παν. Τσαλδάρη 2 – Κατερίνη

6. Χρήστος Παπαγιάννης

Θεσσαλονίκης 84 – Κατερίνη

7. Αναστάσιος Κορδονούλης

25ης Μαρτίου 5 – Κατερίνη

8. Κώστας Καραφουλίδης

Κανάρη 5 - Κατερίνη

9. Αθανάσιο Ελευθεριάδη

Βάρναλη 5 – Κατερίνη

(Πληρεξούσιους ∆ικηγόρους & Αντίκλητους των προσφευγόντων προκειµένου να ενηµερώσουν τους εντολείς τους) 

http://toaftonoito.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου